Meny

Meny

  office@delfins.at   +43 676 319 43 99

IMPRESSUM

IMPRESSUM

Företagsnamn: Delfins-Design GmbH
VD för företaget:​ Michaela Bergmann
Företagets hemvist: Thavonweg 20, 2301 Oberhausen, Österrike
Företagets verksamhet: Direktförsäljning av egna produkter
Handelsdomstol: Gänserndorf
Avsedd verksamhet:: Handel med varor av alla slag

Handelsregisternr: FN387194d
Revisionsdomstol: Landesgericht i sin funktion som  Handelsgericht Korneuburg
2100 Korneuburg, Hauptplatz 18, Österrike

Momsregistreringsnr: ATU67554577

Medlem av WKONÖ+WKÖ
Ägare: Elisabeth Auer (100 %)

Telefon: +43 676 319 43 99

E-post: office@delfins.at

www.delfins.at

1. Innehållet i internet-erbjudandet
Författaren tar inget ansvar på något sätt för den publicerade informationens aktualitet, fullständighet eller kvalitet. Skadeståndsanspråk mot författaren vilka relaterar till skador av materiella eller ideell typ och som orsakats av användning eller icke-användning av den publicerade informationen resp. genom användning av felaktig eller ofullständig information, är principiellt uteslutet såvida det inte går att bevisa att författaren har handlat ansvarslöst eller medvetet lämnat felaktig information. Alla erbjudanden är fria och icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att utan särskilt meddelande ändra, komplettera och ta bort sidor av eller hela erbjudandet, eller inte publicera det under vissa tider, eller avsluta publiceringen helt.

2. Hänvisningar och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar (”länkar”) till webbplatser från tredje part, som ligger utanför författarens ansvarsområde, kan skadeståndsskyldighet enbart träda i kraft om författaren vet vad som står på de respektive webbplatserna och det vore tekniskt möjligt eller ligga inom rimlighetens gräns att förhindra användningen ifall de skulle ha rättsstridigt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten för angivandet av länkarna inte fanns några illegala innehåll på de länkade webbplatserna eller -sidorna. På den befintliga och framtida designen, innehåll eller upphovsrätt till de länkade eller hänvisade webbplatserna eller -sidorna har författaren inget som helst inflytande. Därför tar författaren härmed avstånd från allt innehåll på alla länkade eller hänvisade webbplatser eller -sidor som förändrats efter att länken angetts. Detta konstaterande gäller för alla angivna länkar och hänvisningar inom det egna internet-erbjudandet, samt för inlägg från utomstående i de gästböcker, diskussionsforum och mejlinglistor som ställts till förfogande av författaren. För illegalt, felaktigt och ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppstår på grund av användning eller icke-användning av denna typ av publicerad information ansvarar enbart den som tillhandahåller respektive webbplats, inte den som enbart hänvisar eller länkar dit.

3. Upphovsrätt och immateriella rättigheter
Författaren strävar efter att i alla publikationer iaktta upphovsrätter för använd grafik, ljuddokument, videosekvenser, och texter; använda egenframställd grafik, ljuddokument, videosekvenser och text; alternativt använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvens och text. Alla nämnda och eventuellt tredje part-skyddade märken och varumärken inom internet-erbjudandet lyder oinskränkt under bestämmelserna för det respektive gällande upphovsskyddet och den respektive registrerade ägarens äganderätt. Enbart genom att ett varumärke nämns kan inte slutsatsen dras att ett varumärke inte är skyddat av tredjepartsrättigheter. Upphovsrätten (”Copyright”) för publicerade och från författaren av webbplatsen/-sidan själv framställda objekt tillhör enbart författaren. Mångfaldigande eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten såvida författaren inte gett sitt uttryckliga tillstånd.

4. Skydd av personuppgifter
Om det inom internet-erbjudandet finns möjlighet att ange person- eller verksamhetsuppgifter (e-postadress, namn, adress) så sker offentliggörandet av dessa uppgifter uttryckligen frivilligt från användarens sida. Det är tillåtet att använda och betala alla erbjudna tjänster även utan att ange sådana uppgifter, respektive genom att ange anonymiserade uppgifter eller en pseudonym såvida det är tekniskt möjligt och rimligt.

5. Denna skadeståndsbegränsnings rättsverkan
Denna begränsning av skadeståndsansvar ska ses som del av det internet-erbjudande varifrån hänvisningen till denna sida stod. Om delar av texten eller enstaka formuleringar inte, inte längre eller inte fullständigt motsvarar gällande rättsläge, påverkar det inte innehållet i eller giltigheten av andra delar av dokumentet.

6. Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”kakor”, små textfiler som sparas på din dator och möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Den information som genom kakor samlas in om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till en server i USA och sparas där. Google använder den här informationen till att utvärdera din användning av  webbplatsen, sammanställa rapporter över aktiviteten på webbplatsen till webbplatsens ägare och tillhandahålla tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och internet.  Google kommer att vid behov överföra denna information till tredje part om detta är föreskrivet i lag eller om tredje part bearbetar de här filerna på uppdrag av Google. Google kommer i vilket fall inte att koppla ihop din IP-adress med andra Google-data. Du kan förhindra att kakor installeras på din dator genom att ställa in din webbläsare på motsvarande sätt. Vi vill i så fall informera dig om att du i detta fall eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktioner på den här webbplatsen. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du tillåter att de uppgifter som samlas in om dig får bearbetas av Google på det sätt och vis, och för det ändamål som tidigare beskrivits.